Leerlingenzorg

Vanaf het moment dat uw kind ons kindcentrum bezoekt, volgen wij de ontwikkeling. We proberen het aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkel-/ onderwijsbehoefte van het kind. 

Ons centrale uitgangspunt is: wat heeft dit kind nodig om het volgende doel te bereiken? Hierbij kijken we vooral naar kansen. We observeren de kinderen en met ingang van schooljaar 2023/2024 zullen ook kindgesprekken gevoerd worden. Daarnaast kijken we kritisch naar de toetsresultaten; heeft het geboden aanbod tot voldoende groei geleid? Waar nodig wordt het aanbod op groeps- en/of individueel niveau aangepast.

Onze zorgstructuur heeft een cyclisch karakter: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Deze cyclus wordt vier keer per jaar gevolgd. De perioden 2 en 4 worden afgesloten met Cito-toetsen. De Cito-toetsen zijn onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen. De resultaten van deze toetsen worden naast de gegevens uit observaties, dagelijks werk en toetsen van de methoden gezet.

De cyclus sluit ook aan op de diensten en producten van externe deskundigen, zoals de orthopedagogen van CKC Drenthe, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige, een schoolmaatschappelijk werker en YOOP-medewerkers. Kortom: onderwijs binnen het kader van passend onderwijs.

Alle leerkrachten toetsen en observeren regelmatig de vorderingen van de leerlingen. Deze gegevens van de leerlingen worden in het digitale- en papieren leerlingdossier bewaard. Tevens worden ze minimaal drie keer per jaar besproken met de KC-er (Kwaliteitscoördinator). Ouders worden altijd op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van zorgen over het welbevinden, functioneren of over de resultaten van uw kind. Soms blijft de zorg bestaan en is er meer advies en/of onderzoek nodig. De KC-er kan in overleg met de leerkracht en de ouders de hulp van een orthopedagoog, of andere externe deskundige, inschakelen.