Ons team

 

De directie van het kindcentrum 

De directie van de Borg wordt gevormd door de directeur.  

Samen met de bouwcoördinatoren en KC-er vormt zij het managementteam. 

De kwaliteitscoördinator (KC-er) 

De KC-er heeft een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, het coördineren van de ondersteuning en het mede initiëren van innovatie/ontwikkeling op schoolniveau. De eigen leerkracht en de KC-er bespreken regelmatig de vorderingen van alle kinderen. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanbieden van eventueel aangepaste leerstof en legt dit vast. 

Bouwcoördinatoren  

Om een goed overzicht over de school te houden, is een onder- en  bovenbouwcoördinator aangesteld. De coördinatoren zijn samen met de directie en het team verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van onder-, midden- en bovenbouw. 

De leerkrachten 

De leerkrachten zijn degenen met pedagogische en didactische kennis. Zij zorgen ervoor zorgen dat uw kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig kind dat de basisvaardigheden beheerst om straks op een passende plaats in het voortgezet onderwijs verder te leren. 

Daarnaast hebben leerkrachten ook taken buiten de lesuren, op schoolniveau. Denk hierbij aan deelname aan de medezeggenschapsraad, overleg met de MIB-er, contacten met ouders, contacten met andere scholen, begeleiden bij sportdagen, het volgen van scholing etc.  

Onderwijsassistenten 

In enkele groepen wordt extra ondersteuning geboden. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door onderwijsassistenten i.s.m. de leerkrachten. 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Twee vakleerkrachten verzorgen voor de groepen 1-2 één keer per week de lessen gymnastiek en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week.  

Pedagogisch medewerker 

Op ons kindcentrum zijn de pedagogisch medewerkers de spil in de opvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Zij begeleiden kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht in het kinderdagverblijf, peutergroep of naschoolse opvang in de leeftijd van 0-13 jaar. Het pedagogisch werkplan van ons kindcentrum is de basis van handelen. De pedagogisch medewerkers vervullen veel taken, waaronder spelbegeleiding, organiseren van activiteiten, het volgen van de ontwikkeling van kinderen via observaties en de verzorging van kinderen. Tevens volgen ze de ontwikkeling van kinderen via observaties. Met collega’s en ouders onderhouden zij regulier overleg over de kinderen. De pedagogisch medewerkers worden in hun vak en het pedagogisch handelen ondersteund door de pedagogisch coach en de kinderopvangcoördinator. 

Administratief medewerkster 

De directie wordt ondersteund door een administratief medewerkster. Zij verzorgt de administratie van de school.  

Conciërge 

De conciërge van de Borg is verantwoordelijk voor zaken rondom en in het gebouw.