Missie en visie

Op kindcentrum de Borg geloven we dat veiligheid, verantwoordelijkheid en verbinding essentieel zijn voor optimale ontwikkeling. Met vakmanschap als fundament creëren we een betrouwbare en inspirerende omgeving waar kinderen zich geborgen voelen, verantwoordelijkheid nemen en waar verbinding met anderen wordt gestimuleerd. 

De Borg is een christelijk kindcentrum waar we met respect openstaan voor andere geloofsovertuigingen. Wij verwachten van alle kinderen en ouders dat zij de christelijke identiteit respecteren. Onze visie komt tot uiting in drie kernwaarden. Dit zijn onze drijfveren, hier staan we voor. Om inhoud te geven aan deze voor ons belangrijke waarden hebben we omschreven wat deze voor ons betekenen. Deze waarden dragen wij dagelijks uit binnen ons kindcentrum en zijn voor ons handvatten om vorm te geven aan opvang en onderwijs.   

Veiligheid 

Veiligheid is een belangrijke kernwaarde op ons kindcentrum. Kinderen kunnen zichzelf zijn in de klas en bij de opvang. Een veilige omgeving legt de basis voor een optimale leeromgeving. Samen zijn we verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van iedereen in ons kindcentrum, zowel op fysiek als sociaal-emotioneel gebied. We zijn respectvol naar elkaar in interacties, met aandacht voor goede omgangsvormen en een open houding ten opzichte van elkaars standpunten. We waarderen ieders uniciteit, talenten en grenzen, zodat iedereen zich thuis voelt op ons kindcentrum. 

Verantwoordelijkheid 

We hechten grote waarde aan verantwoordelijkheid op ons kindcentrum. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is ons uitgangspunt. Kinderen kunnen in een veilige omgeving oefenen en groeien in het nemen van verantwoordelijkheid. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes en de consequentie van die keuzes. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van kinderen en vergroten we de betrokkenheid, eigenaarschap, motivatie en het plezier in het leren. Zo dragen wij bij aan een zelfstandige toekomst voor iedereen. 

Verbinding 

Op ons kindcentrum staat verbinding centraal waar kinderen, ouders, teamleden en instanties met elkaar verbonden zijn. In ons kindcentrum is samenwerking de basis van onze activiteiten, waarbij luisteren, overleggen en wederzijds respect essentieel zijn. We leren van elkaar, niet alleen in de opvang en het onderwijs, maar ook in het dagelijks leven. We stimuleren zelfreflectie, zowel individueel als collectief. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en samen meer bereiken. De kracht van verbinding is een belangrijke bouwsteen binnen ons kindcentrum.