Missie en visie

In ons Kindcentrum wordt voor alle kinderen van 0-13 jaar de basis gelegd voor een toekomst als vindingrijke, actieve en betrokken mensen, waarbij ze eigenaar zijn van hun ontwikkeling en samen spelen en leren.

De Borg is een christelijk Kindcentrum waar we met respect openstaan voor andere geloofsovertuigingen. Wij verwachten van alle kinderen en ouders dat zij de christelijke identiteit respecteren.

Onze visie komt tot uiting in 7 kernwaarden. Dit zijn onze drijfveren, hier staan we voor. Om inhoud te geven aan deze voor ons belangrijke waarden hebben we omschreven wat deze voor ons betekenen. Deze waarden dragen wij dagelijks uit binnen ons Kindcentrum en zijn voor ons handvatten om vorm te geven aan opvang en onderwijs.

Onze kernwaarden:

Uniciteit: Kinderen verschillen in leerstijlen, leertempo en interesse. Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van kinderen. Ieder kind heeft kwaliteiten en het is de kunst om die te ontdekken. Uitgaan van verschillen in plaats van omgaan met verschillen.

Eigenaarschap: Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Het vergroot hun competentie, motivatie, betrokkenheid en plezier in leren en leven. Wanneer kinderen zich competent voelen, is er motivatie voor de volgende ontwikkelingsstap. Dit alles passend bij de kerndoelen en binnen de mogelijkheden van ons aanbod.

Verantwoordelijkheid: Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is ons uitgangspunt.  We zien ons Kindcentrum als de maatschappij in het klein waarin leerlingen kunnen oefenen en kunnen groeien in verantwoordelijkheid nemen in een veilige omgeving. Als pedagogen, ouders en medewerkers van het Kindcentrum groeien we in het besef dat de ontwikkeling van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nodig is om op eigen benen te leren staan. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes en de consequentie van die keuzes. 

Samenwerken: In ons Kindcentrum leren, leven en werken wij samen. Samenwerken betekent leren luisteren naar elkaar, overleggen, de ander accepteren en leren van en met elkaar. We leren te reflecteren op ons eigen handelen en dat van de ander. Als ouders, kinderen en school samenwerken krijgen kinderen optimale kansen om te groeien tot bekwame, gelukkige en verantwoordelijke mensen.

Verbinding: Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, teamleden, ouders en ondersteunende instanties zich verbonden voelen met elkaar. We werken samen, we zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We doen het samen omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken. Zo wordt optimaal ingezet op het welbevinden van het kind.

Respect: In ons Kindcentrum gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. We hanteren goede omgangsvormen en staan open voor elkaars mening. We hebben respect voor elkaar, materiaal en omgeving. We zien het goede in elkaar en we hebben respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen.

Veiligheid: In ons Kindcentrum kunnen kinderen zichzelf zijn. Ze moeten zich veilig voelen in de klas en bij de opvang. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen, fysiek en sociaal-emotioneel.