Medezeggenschapsraad en Oudercommissie

Ons kindcentrum heeft een medezeggenschapsraad (MR) en een oudercommissie (OC). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, leerplannen en zorgplannen, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De MR van de Borg bestaat dit schooljaar uit vier teamleden (personeelsgeleding) en vijf ouders (oudergeleding). Iedere ouder of ieder personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden.

De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van verschillende groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van opvangzaken op het kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies. Vanuit de OC kan een ouder zitting nemen in de CKC-raad van CKC Drenthe Kinderopvang. 

Indien u een vraag heeft of meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de leden. U kunt hiervoor een mail sturen naar het gemeenschappelijke e-mail adres: mr.deborg@ckcdrenthe.nl

NB: Dit schooljaar starten we een pilot voor het samenvoegen van de MR en de OC in de Borgraad. Na dit schooljaar wordt er besloten of de MR en OC definitief samen verdergaan.